As I have a lot of motorcyclist friends in the Netherlands and Croatia (and beyond), I decided to make a bilingual blog. I hope that language switching will be functional enough.

Kako imam dosta prijatelja motorista u Nizozemskoj i Hrvatskoj (i šire), odlučio sam napraviti dvojezični blog. Nadam se da će prebacivanje jezika biti dovoljno funkcionalno.